siamkito-Training-crane-Promotion-Co19-ads

ทำไมต้องอบรม?

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด”

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 1 วัน (อย่างน้อย 3 ชม.)

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (สำหรับผู้ที่เคยอบรมมาแล้วครบ 2 ปี)

หลักสูตร 2 วัน (12 ชม.)

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

หลักสูตร 2 วัน (15 ชม.)

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

หลักสูตร 3 วัน (18 ชม.)

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุม

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. คู่มือการอบรม
  2. ใบรับรองผ่านการอบรม
  3. บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม